Tävlingsregler

SM-utställningar – Svenska Mästerskapstävlingar – Tävlingsregler

1     Allmänt

1.1   SM-utställning arrangeras en gång om året på senhösten.

1.2   Efter ansökan beslutar SF:s styrelse vilken förening som skall arrangera SM.

1.3   Alla medlemmar inom SF har rätt att delta i SM.

1.4   Arrangerande förening skall vidta åtgärder för att säkra utställningen mot stöld, brand och skadegörelse.
Veterinär skall vara vidtalad och finnas tillgänglig under tiden för utställningen.

1.5   Arrangerande förening har rätt att avvisa anmält nummer där fåglar/burar inte är i acceptabelt skick.

1.6   Korsningar får inte ställas ut.

1.7   Arrangerande förening svarar för fåglarnas vård och skötsel, inklusive utfodring, från inlämningen till utställningens slut. Eventuellt specialfoder skall tillhandahållas av utställaren. Efter överenskommelse med tävlingsledningen kan utställaren själv få svara för denna utfodring. Allt deltagande i utställningen sker dock på utställarens egen risk.

1.8   Fåglarna får inte avlägsnas från utställningen såvida inte särskilda skäl föreligger.
Arrangerande förening beslutar om detta.

1.9   Besökare får ej ta med fåglar in i utställningslokalen.

1.10 Utställningskatalog får ej offentliggöras innan bedömningen är avslutad.

1.11 Förändringar i tävlingsreglerna beslutas av förbundsmötet.

2      Tider

2.1   Lokala utställningar eller expon får inte hållas inom ett tidrum av sju dagar före eller samtidigt med SM-utställningen.

 

Tidpunkten för SM skall kungöras i FÅGELHOBBY senast sex månader i förväg.

2.2   Anmälningsblankett till utställningen skall bifogas FÅGELHOBBY senast en månad före anmälningstidens utgång. SF står för kostnaden för tryck och utskick av anmälningsblanketterna.

 

Samtidigt som blanketterna publiceras skall uppgift om sista anmälningsdag anges.

2.3   Uppgift om vilka domare som har engagerats skall före anmälningstidens utgång publiceras i FÅGELHOBBY.

3     Bedömning

3.1  Utställningen indelas i följande sex sektioner:

1. Tropiska fåglar

2. Papegojor och parakiter

3. Vaktlar och duvor

4. Kanariefåglar

5. Undulater

6. Sebra- och måsfinkar

3.2  Sektionerna är uppdelade i tävlingsklasser enligt följande:

1     Tropiska fåglar

1a    Fröätande fåglar

1b    Frukt- och insektsätande fåglar

2      Papegojor och parakiter

2a    Nymfkakaduor, exteriörbedömning

2b    Gräsparakiter            ”

2c    Dvärgpapegojor         ”

2d    Loripapegojor

2e    Parakiter

2f     Papegojor

2g    Tamfåglar

3     Vaktlar och duvor

3a    Vaktlar

3b    Duvor

I tävlingsklasserna 1 a-b, 2 d-f, 3 a-b finns separata klasser för uppfödning (U) respektive (Ö) för öppen klass.

4      Kanariefåglar

4a    Färgkanarier

4b    Raskanarier

5      Undulater

5a    Undulater, hanar

5b    Undulater, honor

6      Sebra- och måsfinkar

6a    Sebrafinkar

6b    Måsfinkar

Standard, bedömningsregler och bedömningskort återfinns i bilagorna.

3.3 Vid bedömning av fåglar i klass 2 a-c samt sektionerna 4 – 6 skall fåglarna ha fasta fotringar med märkning gällande för utställningsåret och året före detta eller försedda med dessa gällande årtal, utställarens ringkod och föreningsinitialer.

 

För övriga fåglar i uppfödningsklasser/sektioner skall kontrollsedel alltid bifogas anmälningsblanketten när det gäller anmälda förstauppfödningar. Kontrollsedel bör också bifogas för att bestyrka uppfödningar som i storlek eller på annat sätt avviker från det normala.

 

Arrangörerna kan också infordra kontrollsedel för att bestyrka en uppfödning.

Alla fåglar som tävlar som uppfödningar skall ha varit i utställarens vård och ägo från födseln till utställningen.

3.4  Utställare som vill ändra uppgifter på sina utställda nummers burkort skall göra detta senast i samband med inlämningen av fåglar.

3.5  Utställare av exteriörfåglar skall hålla sig med egna utställningsburar.

3.6  Exteriörfåglar skall ställas ut enligt de regler som finns för respektive sektioner/tävlingsklasser och som är angivna i bilagorna. Bedömning sker enligt detta.

3.7  Under bedömningen får endast domare och funktionärer närvara. Domare får ej samtidigt vara utställare.

3.8    Endast bedömningskort fastställda av SF får användas på SM. Arrangerande förening svarar för anskaffning av dessa.

4     Resultat och resultatlista

4.1  Resultatlista skall upprättas för varje tävlingsklass. Fullständig resultatlista med utställarens namn, fågelart skall publiceras i Fågelhobby. Arrangerande förening svarar för uppgifterna.

4.2  Bästa nummer utses inom varje sektion. Utställaren benämns ”Svensk mästare”. Best in show utses bland de sex sektionsvinnarna.

4.3  Endast resultat och rosetter som avser SM får förekomma på utställningen. Arrangerande förening svarar för all uppsättning av resultatlistor och rosetter.

4.4  Prisutdelning skall äga rum under utställningens öppethållande.

4.5  SF skall ombesörja att vandringspriser finns att dela ut för ”Best in show” samt till de sex sektionsvinnarna.
SF svarar för kostnaden av ingravering av vinnarnas namn på vandringspriserna samt står för kostnaden av minnesrepliker till vandringspriserna.

4.6  Rosetter och priser skall stå i rimlig proportion till antalet utställare och utställda nummer i respektive tävlingsklass. På alla rosetter skall finnas uppgift om placering, årtal samt att  det avser SM. Till de sex sektionsvinnarna skall det delas ut en särskild blågul rosett med beteckningen ”Svensk Mästare”.

 

I övrigt väljer arrangörerna rosetter enligt vad som kan offereras av tillverkarna.

4.7 Baserat på antalet anmälda nummer till SM lämnar SF ett bidrag till arrangerande förening  för inköp av rosetter enligt följande:

 

>       150 nummer = 1250:-

151 – 175     ”         = 1500:-

176 – 200     ”         = 1750:-

201 – 250     ”         = 2000:-

<       251     ”         = 2500:-

5    Ekonomi

5.1 Anmälningsavgiften beslutas av arrangerande förening.

5.2 Arrangerande förening står ensam för det ekonomiska resultatet om inte annan överkommelse har träffats med SF.

5.3 Alla utställare har rätt till fri entré och en utställningskatalog.